قابلیت های جدید در نسخه کامل کارآگاه علوی
در نسخه کامل سعی شده که تمام اشکالات دو نسخه ارائه شده بر طرف بشود و بازی از نظر کیفی به صورت قابل تحسین ارائه شود . در نسخه کامل نکاتی همچون استفاده از دفترچه یادداشت برای کارآگاه علوی و تابلو وقایع در اتاق کارآگاه علوی استفاده شده تا سرنخ ها و مکاتبات خود را در آنجا درج نماید . در نسخه کامل هنگام برداشتن اشیا دیالوگ هایی برای کارآگاه...